BERLIN FILM WEEK : ONE SECOND- EINE SEKUNDE OmeU

Sat 2 July, 9.45 p.m.
 
 

« back to programme


D.: Yimou Zhang, C.: Zhang Yi, Haocun Liu
China 2021, 104 Min.

Preview !

 


« back to programme